PAGAMENT DE L'ÚS DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PER PART DE LES ASSOCIACIONS ESPORTIVES

Bon dia a tothom,

Fins l'actualitat, el reglament d'ús de les instal.lacions esportives municipals preveia que les associacions esportives de Vilafranca, que reunien una sèrie de requisits, podien establir un conveni amb l'Ajuntament de Vilafranca pel qual disposarien de l'ús gratuit de les IEM per les seves activitats.

Des de l'equip de govern es vol revisar aquesta situació, preveint-se inclús que les associacions paguin una part o la totalitat dels preus públics establerts en funció de les seves característiques, serveis, implantació social, etc.

En aquests moments estic realitzant un estudi de la situació real de les associacions per valorar quina repercussió podrien tenir diferents escenaris que preveissin el pagament (total o parcial) de l'ús de les IEM.

Volia consultar en aquest forum si algun municipi aplica algun model de pagament a les associacions esportives pels usos de les IEM i si és així: en quins cassos, amb quins criteris, quins percentatges, etc.

Agraeixo per davant la vostra col.laboració.

Salut!!

Jordi Gallego

Vilafranca del Penedès

Darrera resposta: Salvador Torres Ortega 15/09/2016 - 09:07

8 comentaris

Torres Ortega, Salvador

Haure de disculpar la demora en la meva resposta, però ha estat ara que he entrat en aquest chat.

Torres Ortega, Salvador

Bon dia.

Crec que és un tema delicat, sobre tot per a la repercusió que pot tenir a nivell de pressió socio-política.

A Sant Boi ja fa anys que en el document de recepció de les subvencions a les entitats, a part de l'aportació econòmica, hi figura el cost de la utilització horària que han fet durant l'any cada entitat esportiva, aplicant el preu públic aprovat per les hores d'utilització.

D'aquesta manera deixem constància i s'evidencia que la subvenció que reben no és només la dels diners sino també la de l'ús que en fan, doncs això també forma part de les aportacions municipals a les entitats.

Com la majoria d'ajuntaments, aquí, tampoc paguen per l'ús de les activitats regulars. El que si hem aconseguit és que quan hi ha alguna activitat extraordinària que implica una despesa addicional (conserges, neteja, infraestructura...), d'això s'han de fer càrrec directament l'entitat.

Crec que és un tema interessant per debatre i veure si, com a tècnics, sóm capaços d'elaborar un document argumentat i justificat que puguem presentar als nostres polítics per intentar facilitar la presa d'una decisió en aquest àmbit.

Salut

Ferrer Rocosa, Joan

Bona tarda,

A Calella també estem com molts municipis de la província. No s'apliquen taxes a les entitats per a l'ús de les instal.lacions esportives municipals i des de l'Ajuntament ho atenem tot, des del personal fins a totes les factures, en totes les activitats. Tampoc s'aplica cap taxa en les seves activitats extraordinàries. Ara bé, quan es tracta d'una agència o d'una empresa privada que volen organitzar alguna activitat puntual de caràcter excepcional, amb la col.laboració d'alguna entitat, aleshores sí que són d'aplicació les taxes contemplades en les ordenances municipals, si bé en alguns casos també s'obvia aquest procediment si es tracta de propostes d'interès general.

S'havia parlat anys enrere de preparar uns convenis i establir uns acords de caràcter temporal amb les entitats usuàries habituals per evitar l'acomodament envers uns hàbits que generen problemes i malentesos a mig i llarg termini, però no es va avançar en aquest sentit.

Val a dir que aniria bé poder signar convenis d'utilització per poder gestionar adequadament les noves sol.licituds d'incorporació d'entitats o les ampliacions d'usos, però mai ha estat possible, i sempre patim greus dificultats a l'hora de distribuir de forma equitativa els mòduls de pista o camp a l'inici de cada temporada.

Pararem molta atenció a tots aquells progressos que es facin en aquest assumpte.

Salut!!!

Joan Ferrer

Ramírez Córdoba, Juan de Dios

Bona tarda,

A Esplugues de Ll. estem igual.

Únicament un petit detall. Estem treballant en la redacció dels nous convenis de col.laboració 2016 - 2020 on incorporarem un desglòs  de la despesa que genera l'ús per part de l'entitat dels equipaments. Per establir aquesta quantitat utilitzarem els preus públics aprovats i les hores d'utilització. 

Amb aquest acció es vol evidenciar el nivell de subvenció en especies.  

Sort,

Juande D.

Subiranas Rovira, Israel

Hola Jordi,

A Sant Esteve apliquem una bonificació del 100% de la taxa de lloguer de les instal·lacions esportives per a tots els clubs locals.

No tenim previst, a curt termini, modificar-ho. És un tema delicat. No et podem ajudar.

Tarrida Juncà, Albert

Bones Jordi,

Sou valents...

A Igualada no apliquem ni volen aplicar, de moment, cap tarifa per l'ús de les instal·lacions esportives municipals a les diferents activitats esportives de les entitats esportives federades.

No et puc ajudar.

La vostra experiència pot ser la guia per a molta gent...

Sort.

Albert Tarrida

Vallverdú Frisas, Xavier

M’adhereixo a la resposta de l’Albert.

Estem igual. Si ho tireu endavant, ja ens explicaràs com t’ha anat.

Sort